Statut društva

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština planinarskog društva „Psunj“Pakrac na sjednici održanoj 18.travnja 2015.godine donosi:

STATUT PLANINARSKOG DRUŠTVA „PSUNJ“ PAKRAC

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje(a) djelovanja planinarsko društvo „Psunj“(u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu ; uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA
Članak 3
.
Naziv Društva je : planinarsko društvo „Psunj“
Skraćeni naziv Društva je : PD „Psunj“
Sjedište Društva je u Pakracu
Odluku o adresi Društva donosi : izvršni odbor

Članak 4.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri uredu državne uprave u Požeško Slavonskoj županiji. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: PLANINARSKO DRUŠTVO „PSUNJ“ PAKRAC
Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Članak 6.

Udruga ima svoj znak i zastavu.Zastava je bijele boje sa svojim znakom u sredini, a odnos dužine prema širini je dva prema jedan.
Znak udruge izgleda ovako:

Znak služi istodobno kao logotip.

III. ZASTUPANJE

Članak 7.

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupa predsjednik i tajnik Društva, te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Društva.

IV. CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

Članak 8.

Ciljevi Društva su:
• poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.
• osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.
Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

Članak 9.

Djelatnosti Društva su:
• organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
• obilježavanje, čuvanja i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
• gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
• populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
• organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
• propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
• suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
• suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
• suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature
• Jača materijalnu osnovu i imovinu udruge, te vodi brigu o održavanju i čuvanju Planinarskog doma“Omanovac“ i športskih objekata kao i okolice doma.
• Društvo može obavljati gospodarsku djelatnost iz područja trgovine, ugostiteljstva, najam nekretnina, usluge vezane iz planinarstva kao sportske aktivnosti. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti društvo ostvari višak prihoda nad rashodima on se mora sukladno statuta društva koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenim statutom.

V. JAVNOST RADA

                                                                                       Članak 10.
Rad Društva je javan.

Udruga svoje članove o djelovanju i radu svojih tijela pravodobno izvješćuje pisanim izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, omogućavanjem uvida i izvještaje i zapisnike sjednica tijela udruge, odgovorima na njihove upite, putem biltena,časopisa, sredstava javnog priopćavanja ili na drugi pogodan način.

Članak 11.

Javnost se sa sjednica tijela udruge ili uskratom obavijesti ili uvida u spise, može isključiti samo u slučajevima zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom, poslovnom tajnom, stegovnog postupka protiv člana udruge zbog najteže povrede interesa i ugleda udruge i njegovih članova, zbog teške povrede javnog morala, zbog djelovanja protivnog Ustavu Republike Hrvatske, te kad to zatraži organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud.

Članak 12.

Odluka o isključenju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kad to izričito zatraži nadležni organ, državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednice i saveza udruga u koje je udruga udružena.

Članak 13.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenim ovim Statutom, a posebno radi obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti kojim se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u planinarstvu, ekologiji športskom planinarstvu i dr. pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima može osnovati sljedeće sekcije:
– sekciju za označavanje-markaciju.
– sekciju za propagandi i izlete
– sekciju za gospodarstvo
– visokogorsku sekciju
– Ekološka sekcija

Cijevi i zadaće, djelokrug rada, ustroj, sredstva i druga pitanja od značaja za rad navedenih sekcija donosi se aktom o njihovom osnivanju.

VI. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 14.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.
Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 15.

Članovi udruge se dijele po uzrastu na odrasle i pomladak.
Član može postati i počasni član.
Pomladak se dijeli na mlađi pomladak od 0 do 14 godina i stariji pomladak od 15 do 27 godina.
Unutar dobnih granica i statutarnog položaja članovi plaćaju različitu članarinu. Visinu članarine i postupak plaćanja određuje za svaku godinu izvršni odbor udruge.

Članak 16.

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.
Visinu članarine određuje izvršni odbor

Članak 17.

Popis članova vodi Tajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički i u pisanom formatu, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, mail adresa, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 18.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo :
• aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
• koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
• koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,
• birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost.
Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

Članak 19.

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:
• baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
• davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
• sudjelovati u donošenju odluka,
• redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
• pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.

Članak 20.

Članstvo u Udruzi prestaje:
• dragovoljnim istupom
• neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine)
• isključenjem
Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Izvršni odbor na prijedlog Suda časti.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva koja će žalbu razmatrati na slijedećoj Skupštini Društva
Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

VII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 21.
Tijela Društva su:
• Skupština
• Izvršni odbor
• Nadzorni odbor
• Sud časti
• Predsjednik

Skupština

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 23.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.
Izvanredna skupština održava se po potrebi.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.
Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži pismeno najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.
U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva 1/3 članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 24.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja koja je Skupština Društva imenovala.
Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 25.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.
Ako u određeno vrijeme početka Skupštine nije nazočno više od polovine ukupnog broja članova Skupštine, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje sa radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje ¼ ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih predstavnika Skupštine.

Članak 26.

Skupština Društva:

● utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
● usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune na prijedlog Izvršnog Odbora
● usvaja plan rada i financijski plan Društva za sljedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
● usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
● donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
● odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
● odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
● bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika,
● bira i razrješuje Izvršni odbor,
● bira i razrješuje Nadzorni odbor,
● bira i razrješuje Sud časti,
● donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
● po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
● odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
● odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
● bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
● imenuje i opoziva likvidatora Društva,
● odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Izvršni odbor

Članak 27.

Izvršni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.
Izvršni odbor Društva sastoji se od devet (9) članova: predsjednika, dopredsjednika i tajnika , i šest (6) članova.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 28.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Izvršnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Izvršnog odbora.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.
U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik ili imenovana osoba od predsjednika društva
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.
O radu Izvršnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

Članak 29.

Izvršni odbor Društva:
• ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
• priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
• provodi odluke Skupštine,
• upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
• utvrđuje prijedlog Statuta,
• vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
• utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
• imenuje tajnika i blagajnika,
• surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
• donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
• organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
• na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva i
• donosi odluke o učlanjenju u saveze
• obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

Nadzorni odbor

Članak 30.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva (2) člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Izvršnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Izvršni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Izvršni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.
Ukoliko Izvršni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

Sud časti
Članak 31.

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva(2) člana s mandatom četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.
Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:
– za lake prekršaje: opomenu ili ukor
– za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine
– za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.
Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Izvršni odbor.

Predsjednik
Članak 32.
Predsjednik Društva:
• zastupa Društvo,
• skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
• vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine,
• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
• vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
• provodi odluke i zaključke Skupštine,
• saziva i vodi sjednice Skupštine,
• saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora i
• obavlja i druge poslove u interesu Društva.
Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri (4) godine.
Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:
• na svoj zahtjev,
• ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
• ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
• ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu.
Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

Tajnik Udruge

Članak 33.

Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:
• zastupa Društvo,
• skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
• vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
• obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,
• skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
• skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
• vodi zapisnike i pismohranu Društva,
• vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
• skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i
• obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.
Tajnika bira izvršni odbor većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.
• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
• ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Blagajnik i knjigovođa Društva

Članak 34.

• Blagajnik društva prikuplja članarinu i ostale gotovinske primitke te iste polaže na poslovni račun društva
• Vodi promjene stanja dnevne blagajne
• Bira ih izvršni odbor
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja neprofitnih organizacija.

Članak 35.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

VIII. LIKVIDATOR

Članak 36.

Likvidator je predsjednik Društva kojeg je imenovala Skupština
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 37.

Društvo prestaje djelovati:
● odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
● u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

X. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 38.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti i/ili gospodarske djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

                                                                                      Članak 39.
Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.
Financijski plan provodi Izvršni odbor.

Članak 40.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Gradu Pakracu.

XI. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 41.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva.
Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.
Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi komisija koju imenuje Izvršni odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 42.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Izvršni odbor imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Izvršni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.
Tumačenje drugih akata Društva daje izvršni odbor ili Predsjednik Društva.

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.
Stupanjem na snagu ovog Statute, prestaje važiti Statut Društva donesenog 20. ožujka 2004.god.

U Pakracu 18. travnja 2015.god.

                                                    Predsjednik PD „Psunj“
Krešo Čehulić